Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Ymestyn Gwobrau Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor

Mae cynllun arloesol Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor wedi ymestyn y Gwobrau sy’n cael eu dyfarnu i fyfyrwyr sy’n cymryd rhan, o un i dair gwobr. Dan y cynllun, mae myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn yn cefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â bywyd prifysgol.

Ben Minchell oedd enillydd Wobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn.Ben Minchell oedd enillydd Wobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn.Ben Minchell, myfyriwr yn ei drydedd flwyddyn yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol a enillodd gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn eleni. Dyfarnwyd y wobr iddo er mwyn cydnabod ei waith rhagorol gyda myfyrwyr newydd, gan gynnwys cefnogi pobl drwy anawsterau personol a’u cyfeirio at y mannau priodol ar gyfer derbyn cymorth.

Mae Ben, sydd yn dod o Goudhurst, ger Tunbridge Wells, ar fin cwblhau gradd mewn Sŵoleg. Roedd wedi ei synnu ei fod wedi ennill, er ei fod wedi treulio oriau maith yn cefnogi myfyrwyr newydd.

Meddai Ben:

“Roeddwn yn meddwl y byddai bod yn Arweinydd Cyfoed yn brofiad da. Rwy’n hoffi cwrdd â phobl a chynorthwyo pobl. Mwynheais ddod i nabod myfyrwyr newydd ac rwyf yn dal i fod yn ffrindiau gyda’r holl fyfyrwyr oedd dan fy ngofal. Efallai mai’r her fwyaf oedd delio â’r prysurdeb; ni threuliais fwy nag awr gartref bob dydd. Fodd bynnag, dysgais lawer am reoli amser ac am ba mor benderfynol ydw i, a pha mor galed y gallwn wthio fy hun.”

Yn ogystal â’r darian, enillodd Ben £100 mewn talebau Stryd Fawr. Penderfynodd Ben, sydd yn 21 ac yn gyn-ddisgybl ysgol Bennett Memorial Diosecan School, Tunbridge Wells, astudio ym Mangor oherwydd safon y cwrs Sŵoleg a’r cyfle i ddod i adnabod rhan newydd o’r wlad. Mae’n bwriadu aros yn y Brifysgol i astudio ar gyfer gradd MBA.

Dyma oedd rhai o’r sylwadau a gafwyd yn yr enwebiadau anhysbys amdano:

“O’r diwrnod cyntaf, fe sicrhaodd fy mod yn gwybod lle yr oeddwn angen bod”

“Bu’n rhoi cefnogaeth anhygoel tra yr oedd aelod agos o ’nheulu yn wael”

“Arweinydd Cyfoed anhygoel sydd yn dal i fy nghynorthwyo”

“Helpodd fi efo problemau ac anogodd fi i ofyn am gymorth, rhywbeth y dylwn fod wedi ei wneud cyn hyn”

“Cynorthwyodd fi i weithio bob dim allan”

Cyflwynodd yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is ganghellor (myfyrwyr) y Wobr i Natalie EvansCyflwynodd yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is ganghellor (myfyrwyr) y Wobr i Natalie EvansNatalie Evans, myfyrwraig nyrsio yn ei blwyddyn olaf ar gampws y Brifysgol yn Wrecsam oedd enillydd cyntaf Gwobr Arweinydd Cyfoed Mwyaf Effeithiol.  Cyflwynwyd y Wobr i nodi ymrwymiad a natur ddibynadwy Natalie, yn enwedig pan y bu hi’n cynorthwyo i drefnu a datblygu’r cynllun yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

Mae Natalie, sy’n fyfyrwraig hŷn, yn astudio Nyrsio Oedolion a bydd yn ymuno â staff Adran Damweiniau Ysbyty Glan Clwyd unwaith y bydd hi’n graddio fel Nyrs Cymwysedig yn yr Haf.

Meddai’r fyfyrwraig 38 oed, sydd yn byw ym mhentref Helygain:

“Dewisais fod yn Arweinydd Cyfoed i fod o gymorth i bobl, gan gofio sut deimlad oedd y diwrnod cyntaf i mi. Mae’n ddigon i’ch dychryn pan dach chi’n nabod neb. Mae’n werth y byd cael Arweinwyr Cyfoed yno i gynorthwyo myfyrwyr newydd wrth setlo a bod yn wyneb cyfeillgar.”

Roedd gan Natalie hyn i ddweud am ei phrofiadau fel Arweinydd Cyfoed:

“Rwyf wedi dysgu llawer, a dweud y gwir, ac wedi datblygu llawer drwy’r profiad. Arferwn fod yn swil ac yn ddistaw pan ddechreuais i. Mae’r cyfle i fod yn Arweinydd Cyfoed wedi gwella fy hunanhyder, ac rwyf hyd yn oed wedi cael fy rhoi ar restr Fer Gwobrwyon Nyrsio ar gyfer gwobr Cyfraniad Neilltuol i faterion Myfyrwyr o’i herwydd.”

Wrth esbonio pam penderfynu i astudio fel myfyrwraig hŷn, esboniodd Natalie ei bod wedi ei hannog gan ei chyn-gyflogwr a gan bobl yr oedd yn rhoi gofal iddynt wrth iddi weithio fel gofalwr am chwe blynedd. 

Meddai: “Roedd fy mós a’r rhai yr oeddwn yn rhoi gofal iddynt i gyd yn fy annog ac yn dweud y byddwn yn gwneud nyrs dda, felly roeddwn yn teimlo ei fod yn rhywbeth y dylwn fentro i wneud, ac rwy’n wir ei fwynhau.”

Mae hon yn wobr sy’n seiliedig ar enwebiadau gan staff, ac ymhlith y sylwadau a gafwyd ganddynt:

‘Mae’n mynychu pob cyfarfod ac yn cymryd ei chyfrifoldebau o ddifri...yn angerddol dros wella profiadau myfyrwyr...yn rhannu dulliau newydd o weithio ac yn datblygu syniadau arloesol wrth gefnogi myfyrwyr ar y cwrs.’

‘Mae myfyrwyr wedi rhannu gyda mi y teimlad hwnnw o fod mewn dwylo da pan yn ei chwmni...ac yn teimlo ei bod yn gofalu amdanynt.’

‘Mae Prifysgol Bangor yn lle gwell ar gyfer myfyrwyr y dyfodol o’i herwydd hi.’

‘Mae wedi neilltuo cymaint o’i hamser a’i harbenigedd wrth ymgymryd â’r gwaith yma.’

Derbyniodd Dr Tracey Lloyd o’r Ysgol Seicoleg Wobr gan Ian Connor ar ran teulu Kevin. Derbyniodd Dr Tracey Lloyd o’r Ysgol Seicoleg Wobr gan Ian Connor ar ran teulu Kevin. Noddwyd un Wobr newydd eleni gan Ymestyn yn Ehangach. Dyfarnwyd y Wobr i Kevin Larkin, wedi ei farwolaeth, a oedd yn astudio Seicoleg. Dyfarnwyd y Wobr am ei gynhesrwydd a’i awydd i sicrhau fod pawb yn cael eu cynnwys yn y croeso a roddodd i fyfyrwyr newydd. Derbyniodd Dr Tracey Lloyd o’r Ysgol Seicoleg y Wobr ar ran teulu Kevin. Menter yw Ymestyn yn Ehangach sydd yn cynorthwyo ac yn cefnogi mynediad at addysg uwch i rai sydd ei chael yn fwy anodd ar brydiau. Mae’n bartneriaeth rhwng ddarparwyr addysg uwch a phellach yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

Meddai Ian Connor o Ymestyn yn Ehangach:

“Roedd yn Wobr yn hollol haeddiannol ac mae’n deyrnged i’r croeso a’r cynhesrwydd yr oedd Kevin yn eu rhoi i bawb.”

Ychwanegodd: “Mae cynllun Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor yn un o’r mwyaf o’i fath o fewn unrhyw Brifysgol yn y DU ac rydym yn gwerthfawrogi gwaith yr Arweinwyr Cyfoed wrth hwyluso myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â gwaith a bywyd prifysgol.”

 Roedd rhai o’r dyfyniadau yn enwebiadau Kevin yn cynnwys:

“Yr Arweinydd Cyfoed mwyaf hawdd i fynd ato a’r mwyaf brwdfrydig y gallech ei gael”

“Cynorthwyodd fi i deimlo’n gartrefol cyn cyrraedd, gan mod i’n medru cael hwyl gydag o”

“Roedd wastad yn ffrind i’r rhai a wnaeth ei gyfarfod”

“Sicrhaodd bod PAWB yn ocê. Tydw i ddim hyd yn oed yn ei Ysgol ond rhoddodd groeso i mi yr un fath.”

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2018

Site footer