Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Myfyrwyr bodlon yn gosod Prifysgol Bangor ymysg prifysgolion gorau'r DU


Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dangos eu cefnogaeth i'r brifysgol unwaith eto yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, ac wedi gosod y brifysgol yn wythfed ymysg prifysgolion anarbenigol y DU ac yn ail ymysg prifysgolion Cymru.

Daw'r newyddion yn fuan ar ôl i'r brifysgol ennill safon aur yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu newydd llywodraeth y DU, yr unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon.

Mae'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, sef arolwg o oddeutu hanner miliwn o fyfyrwyr sy’n graddio o bob prifysgol yn y DU, yn rhoi’r adborth mwyaf cynhwysfawr ar brofiad myfyrwyr ym mhob sefydliad.

Meddai’r Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor dros Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor, mewn ymateb i’r canlyniadau:

"Mae'r canlyniadau hyn yn gadarnhad gwych o'n gweithgareddau ac, yn wir, o werthoedd Prifysgol Bangor.  Mae gennym enw da am ddarparu addysgu a chefnogaeth ragorol i fyfyrwyr, ac mae'r canlyniadau gwych hyn yn adlewyrchu hynny. Bydd y data hefyd yn ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr, a fydd yn penderfynu lle i fynd i brifysgol yn ystod yr wythnosau nesaf."

Llwyddodd tri chwrs gradd ar ddeg i ennill sgôr boddhad o 100% gan y myfyrwyr a llwyddodd naw maes pwnc cyffredinol hefyd i ennill sgôr boddhad o 100%, sy'n eu gosod ar frig tabl eu pwnc yn y DU.  Mae sgôr boddhad cyfartalog Prifysgol Bangor o 90% yn uwch na'r sgôr cyfartalog o 84% yn y DU a Chymru.

Priodolwyd y llwyddiant gan uwch aelodau staff y brifysgol i safon uchel yr addysgu a'r profiad a gaiff myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, ynghyd â pharodrwydd y brifysgol i gydnabod unrhyw broblemau a gaiff myfyrwyr unigol a rhoi sylw iddynt.

Elain Haf Elis, sydd newydd raddio yn y GymraegElain Haf Elis, sydd newydd raddio yn y Gymraegeddai'r Athro Turnbull:

"Wrth gwrs, mae'r staff i gyd yn cyfrannu at ein hymroddiad i'r myfyrwyr ac i ansawdd eu profiad ym Mangor, mae hyn yn cynnwys nid yn unig yr academyddion sy’n traddodi’r darlithoedd, ond hefyd y staff technegol sy’n cynnal y labordai, y myfyrwyr PhD sy’n cynorthwyo gyda thiwtorialau, ein gweinyddwyr, a phob adran wasanaeth sy'n sicrhau bod bywyd yn y brifysgol yn mynd rhagddo'n ddidrafferth. Hoffwn ddiolch i'n holl staff a hoffwn hefyd ddiolch i'n graddedigion diweddar am roi cystal adborth am y brifysgol. Rydym yn gobeithio y byddant yn cadw cysylltiad â chymuned cyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor."

Meddai Elain Haf Elis o Abergele sydd newydd raddio yn y Gymraeg:

“Dros gyfnod o dair blynedd rwyf wedi wedi cael profiadau cofiadwy i'w trysori am oes! Roedd y cwrs yn hynod ddiddorol ac yn berthnasol iawn i'r oes a'r byd gwaith sydd ohoni. Mae'r brifysgol hefyd wedi cynnig profiadau gwerthfawr megis y cyfle i gyd-weithio â'r adran farchnata mewn diwrnodau agored, eisteddfodau ac hefyd gyda’r Rhaglen Dawn a Chyfle. Rwyf wedi mwynhau fy hun i’r fath raddau ym Mangor, a gan fod safon y dysgu yn ardderchog, rwyf am ddychwelyd yn ôl i Fangor fis Medi i ddilyn cwrs ôl-radd TAR Dysgu  Uwchradd.”

Un arall bodlon yw Steffan Nicholas o Gaerfyrddin, myfyriwr yn yr Ysgol Addysg. Meddai yntau:

“Mae Bangor yn lle gwych i astudio, rhwng y môr ar mynydd a golygfeydd godidog y gogledd. Mae'n lle clós ac yn fan perffaith ar gyfer gwneud ffrindiau a chymdeithasu gyda llu o bobl, yn gyd-Gymry ac eraill o bedwar ban byd. Roeddwn yn ddigon ffodus i dderbyn ysgoloriaethau er mwyn astudio yma ac mae'r gefnogaeth honno wedi bod yn allweddol wrth imi fynd ati i gyflwyno aseiniadau. Mae Bangor hefyd yn cynnig nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr i wirfoddoli, i fod yn rhan o dîm chwaraeon ac i ymaelodi â chymdeithasau amrywiol. Rwy’n hynod falch fy mod yn rhan o'r gymdeithas Mae Steffan Nicholas o Gaerfyrddin, yn fyfyriwr yn yr Ysgol AddysgMae Steffan Nicholas o Gaerfyrddin, yn fyfyriwr yn yr Ysgol AddysgGymraeg yma ym Mangor ac yn mwynhau’n arw cael byw a chymdeithasu yn neuadd John Morris-Jones.”

Dyma'r 13 cwrs gradd a gafodd sgôr o 100% am foddhad cyffredinol: Systemau Gwybodaeth Cyfrifiadurol, Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol/Seicoleg, Cymraeg, Llenyddiaeth Saesneg, Gwyddor yr Amgylchedd, Bioleg/Sŵoleg y Môr, Cerddoriaeth, Athroniaeth a Chrefydd, Seicoleg gyda Seicoleg Glinigol ac Iechyd, Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored), Gwyddorau Chwaraeon, Sŵoleg, Sŵoleg gyda Herpetoleg

Dyma'r naw maes pwnc a gafodd sgôr o 100%: Archaeoleg, Astudiaethau Celtaidd, Astudiaethau Dylunio, Astudiaethau Ffrengig, Astudiaethau Iberaidd, Newyddiaduraeth, Ieithyddiaeth, Cerddoriaeth ac Athroniaeth. 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2017

Site footer