Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Prifysgol Bangor yn dod â chyllid ymchwil Ewropeaidd sylweddol i ogledd Cymru

Codwyd cyllid ymchwil gwerth bron i £10 miliwn gan ymchwilwyr Prifysgol Bangor o raglen cyllid ymchwil yr Undeb Ewropeaidd gan Brifysgol Bangor, ac mae'r brifysgol yn disgwyl gwella'r canlyniadau hyn yn rhaglen ymchwil ac arloesi newydd Ewrop.

Llwyddwyd i ariannu pedwar deg dau o brif brojectau ymchwil Ewrop-gyfan dan arweiniad academyddion Prifysgol Bangor, yn wyneb cystadleuaeth gref yn FP7, sef  seithfed Raglen Fframwaith Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd a gynhaliwyd o 2007 tan 2013.

Yn y ffrwd gyllido ymchwil newydd sydd wedi bod yn rhedeg ers blwyddyn, mae'r brifysgol wedi gwneud ceisiadau uwch na'r rhai blaenorol am brojectau ymchwil gan gyflwyno ceisiadau gwerth dros £15 miliwn yn y flwyddyn gyntaf yn unig.  Mae nifer o'r ceisiadau hyn yn mynd rhagddynt yn dda ac mae'r brifysgol yn edrych ymlaen at ddechrau'r projectau cyntaf yn seiliedig ar y ceisiadau hyn.

Meddai’r Athro David Shepherd, Dirprwy Is-ganghellor, gan egluro arwyddocâd y canlyniad:

"Mae staff Prifysgol Bangor yn amlwg yn cydweithio gyda phrif dimau ymchwil ar draws Ewrop, ac yn gwneud gwaith o berthnasedd a phwysigrwydd rhyngwladol.

"Mae ein staff yn arbennig o dda am ennill y grantiau hyn, roedd cyfradd llwyddiant y brifysgol ar draws bob un o'r FP7 dros 30%, gyda chyfradd llwyddiant gyfartalog y rhaglen tua 19%. Mae'r canlyniad hwn yn dangos bod y brifysgol yn gysylltiedig â chynigion ansawdd uchel ac yn ymuno â sefydliadau partner ardderchog.

Aeth yn ei flaen: "2014 oedd flwyddyn gyntaf Horizon 2020, y rhaglen Ewropeaidd oedd yn olynu FP7. Mae'r brifysgol eisoes wedi cyflwyno rhagor o gynigion nag y cyflwynwyd yn y flwyddyn gyntaf o'r FP7, ac mae'r rhain yn gwneud cyfanswm o dros £15 miliwn. Edrychwn ymlaen at barhau ein cysylltiad llwyddiannus â'r rhaglen gyllid hon, sy'n cael blaenoriaeth uchel gan lywodraeth Cymru a llywodraeth y DU. 

"Hoffwn ddiolch a llongyfarch yr holl staff sydd wedi gweithio'n galed ym Mhrifysgol Bangor i baratoi'r cynigion ymchwil ar y cyd hyn. Mae ein cyfradd llwyddiant uchel yn sail i'r rhagoriaeth a'r profiad sydd gennym ymhlith ein staff."

Mae'r projectau llwyddiannus yn cynnwys project rhyngwladol, Fishpoptrace, dan arweiniad yr Athro Gary Carvalho yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol. Datblygodd y projectau ddulliau i ddiogelu stociau pysgod rhyngwladol, trwy ddatblygu ffyrdd newydd o olrhain pysgod sydd wedi'u dal a galluogi'r awdurdodau sy'n gyfrifol am fonitro pysgota masnachol i nodi lle dalwyd y pysgod.

Arweiniwyd project arall gan yr Athro Peter Golyshin yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol. Roedd y partneriaid ymchwil a masnachol rhyngwladol yn astudio microbau morol i asesu'r potensial i dynnu neu gynhyrchu cemegau mân, gwrthocsidyddion a chyffuriau gwrth ganser.

Enillodd yr Athro Guillaume Thierry yn yr Ysgol Seicoleg grant anrhydeddus iawn gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd gan roi’r grŵp ymchwil mewn lle blaenllaw yn ei faes. Nod ei broject ymchwil  oedd ceisio deall sut y mae’r ymennydd dynol yn llunio cynrychiolaeth ystyrlon  o’r byd o’n  cwmpas. Edrychodd y project rhyngddisgyblaethol ar y cwestiwn hwn o safbwynt  datblygiad plant rhwng 12 a 36 mis oed,  ac oedolion uniaith a dwyieithog pan gyflwynir wybodaeth geiriol a di-eiriau iddynt. Un nod oedd cyhoeddi o leiaf 14 cyhoeddiad o safon rhyngwladol ac erbyn diwedd y project cofnodwyd 47 cyhoeddiad fel allbwn.

Mae'r Athro James Scourse yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion yn arwain 11 o sefydliadau partner mewn ymchwil yn edrych ar yr hyn y gall cylchoedd tyfu cregyn môr ddweud wrthym am newidiadau hanesyddol yn yr hinsawdd. Mae’r project hwn yn hyfforddi grŵp o ymchwilwyr arbenigol mewn newid yn yr hinsawdd at lefel PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2014

Site footer